Regulamin Sklepu

 

§ 1. Postanowienia ogólne

Usługa dostępu do płatnych oraz bezpłatnych treści (w postaci materiałów wideo dostępnych w Serwisie, książek, ebooków, cd, dvd, listów, maili, konsultacji, szkoleń, warsztatów) dla Użytkowników Serwisu świadczona jest przez firmę: PEŁNIA ROZWOJU – KATARZYNA KOWALSKA, ul. Nasypowa 15/15, 40-551 Katowice, NIP: 7480008228.

 1. Świadczenie Usługi w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej “Regulamin”).
 2. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi w Serwisie.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.
 5. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 2. Definicje

 1. Serwis – serwis internetowy: sklep.khkowalska.pl, znajdujący się pod tym adresem internetowym i ewentualnie innymi adresami internetowymi, na który składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników oraz funkcjonalności (katalog).
 2. Katalog (Kategorie) – funkcjonalność Serwisu umożliwiająca w szczególności wyszukiwanie, sortowanie i wyświetlanie opisów Produktów.
 3. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, w tym w szczególności uzyskująca Dostęp do Usługi w Serwisie odpłatnie bądź bez uiszczania opłaty. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Usługa, Dostęp do usługi – usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach Serwisu obejmująca dostęp do Katalogu i bezpłatną lub odpłatną prezentację Produktów świadczoną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Płatności za Dostęp do usługi płatnej można dokonać dostępnymi w Serwisie metodami. Dostęp do płatnej Usługi kończy się w momencie upływu czasu trwania uzyskanej licencji na korzystanie z danego Produktu. Okres trwania danej licencji uzależniony jest od sposobu płatności i komunikowany w Serwisie przy opisie form płatności. Dostęp do Usługi, która nie podlega opłatom uzyskiwany jest przez Użytkownika poprzez otwarcie odpowiedniej strony WWW Serwisu.
 6. Produkt – przedmiot świadczonej Usługi w Serwisie lub za jego pośrednictwem objęty ceną wskazaną przy jego prezentacji w Serwisie. Produkt może być także dostępny bezpłatnie, co zostanie odpowiednio wskazane przy jego prezentacji w Serwisie. Dostępność danego Produktu może być limitowana.
 7. Materiał – streaming video lub audio, książka czy ebook, cd czy dvd, plik video lub audio, ebook, konsultacja czy sesja on-line lub inny dostępny w postaci cyfrowej lub materialnej.
 8. Serwis Facebook, Facebook – Serwis społecznościowy Facebook, prowadzony pod adresem www.facebook.com lub pod inną domeną, pod którą jest publikowany.

§ 3. Zasady dostępu do Usługi w Serwisie

 1. Korzystanie z Usługi może być bezpłatne lub odpłatne.
 2. Koszt płatnego Dostępu do Usługi (streamingu materiałów wideo, konsultacji on-line, sesji on-line, kursu on-line, webinaru, szkolenia on-line) określony jest każdorazowo wyraźnie przy danym Produkcie oferowanym w Serwisie.
 3. Cena podana przy każdym Produkcie w Serwisie jest wiążąca dla Użytkownika w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia Dostępu do Usługi płatnej.
 4. PEŁNIA ROZWOJU zastrzega sobie prawo do zmiany cen Dostępu do Usług płatnych znajdujących się w ofercie Serwisu, przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych i rabatowych, w tym wprowadzania do nich zmian. Poszczególne promocje i rabaty nie sumują się. Zmiany nie wpływają na uprzednio zakupiony przez Użytkowników Dostęp do Usługi płatnej.
 5. W przypadku Dostępu do Usługi nie podlegającej opłacie Użytkownikowi mogą być wyświetlone wielokrotnie materiały reklamowe (w postaci spotów wideo lub w postaci graficznej) przed, w trakcie oraz po prezentacji produktu. Materiały reklamowe będą oddzielone od właściwej treści Produktu, stanowiącego przedmiot danej Usługi.
 6. Użytkownik nie posiada praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi materiałów, jak i ich prezentowania lub rozpowszechniania.
 7. W ramach pojedynczego Dostępu, możliwe jest odtwarzanie materiału objętego tym Dostępem wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie.
 8. PEŁNIA ROZWOJU zastrzega sobie prawo modyfikowania Produktów i materiałów oraz zasad korzystania z nich w Serwisie z zastrzeżeniem, że Produkty zakupione funkcjonować będą według zasad i w terminach opisanych w Regulaminie oraz w informacjach o Produktach w Serwisie, obowiązujących w momencie złożenia zamówienia Dostępu do Usługi płatnej.
 9. Dostęp do oferowanych w Serwisie Produktów bezpłatnych wymaga wyłącznie posiadania systemu komputerowego, spełniającego wymogi określone w §4 niniejszego Regulaminu.
 10. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy na udostępnianie treści cyfrowych w serwisach należących do PEŁNIA ROZWOJU zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez firmę PEŁNIA ROZWOJU utracie prawa odstąpienia od umowy.
 11. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy, tj. dnia uzyskania dostępu do Katalogu lub bezpośrednio do Produktów dostępnych w Serwisie.
 12. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest:
 13. W przypadku Usługi świadczonej nieodpłatnie – Użytkownik powinien zamknąć stronę www Serwisu.
 14. W przypadku Usługi świadczonej odpłatnie Użytkownik przesyła jednoznaczną informację o odstąpieniu na drogą mailowa na adres: khk@khkowalska.pl, o przykładowej treści: „Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczania treści cyfrowych” Data zawarcia umowy: Imię i nazwisko konsumenta: Adres konsumenta: Data: Adres e-mail podany podczas rejestracji.
 15. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. Po jej otrzymaniu firma niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.
 16. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownik otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym firma została poinformowana o odstąpieniu od umowy.
 17. Utrata prawa odstąpienia od umowy na dostarczanie treści cyfrowych – dostęp do Katalogu lub Produktów. Prawo odstąpienia od umowy na udostępnianie treści cyfrowych w serwisie należącym do PEŁNIA ROZWOJU zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez firmę o utracie prawa odstąpienia od umowy, tj. z momentem dostępu do Katalogu lub Produktów.

§ 4. Zasady świadczenia Usługi

 1. Interoperacyjność: Dostęp i korzystanie z Usługi możliwe jest dla Użytkowników na platformach systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub ich nowsze wersje, na dowolnego typu komputerze spełniającego wymogi ww. systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych o przepustowości co najmniej 700 kilobitów/s, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji oraz programu (pluginu) Microsoft Silverlight 5.1 lub jego nowszej wersji oraz Adobe Flash Player 11.X lub jego nowszej wersji. Niezbędne jest również włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej.” Obowiązkiem Użytkownika przed skorzystaniem z Usługi jest sprawdzenie czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usług przez Użytkownika należy zwrócić się do PEŁNIA ROZWOJU na adres: khk@khkowalska.pl.
 2. Materiały dostępne w ramach Produktów posiadają polską wersję językową. W zależności od materiału może to być np. lektor w języku polskim, polski dubbing lub napisy w języku polskim wyświetlane na ekranie urządzenia.
 3. Jakość odtwarzanych materiałów może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane są materiały. Firma dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług w Serwisie zgodnie z Regulaminem i spełniające wszystkie wymagania określone na stronie Serwisu należącym do PEŁNIA ROZWOJU było poprawne. Jednakże firma nie gwarantuje, iż nie wystąpią problemy z dostępem do Usług (np. wskutek zablokowania Dostępu do Usługi pomimo używania jej zgodnie z Regulaminem). Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem, należy zgłaszać do PEŁNIA ROZWOJU na adres: khk@khkowalska.pl i będą one rozpatrywane indywidualnie. Firma informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub umożliwić Użytkownikowi Dostęp do Usług w Serwisie.
 4. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu, oferującego Usługi oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, skutkują nieodwracalnym zablokowaniem dostępu do Usługi oraz podjęciem stosownych kroków prawnych. Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja przez Użytkownika w treści i materiały zamieszczone w Serwisie są zabronione.
 5. Ze względu na niezależne od firmy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego, firma nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.
 6. Prawami autorskimi do treści i materiałów zawartych w Serwisie w zakresie funkcjonowania niniejszego Serwisu dysponuje PEŁNIA ROZWOJU bądź inny podmiot, od którego PEŁNIA ROZWOJU uzyskał odpowiednią licencję.
 7. Firma informuje, iż podczas korzystania z Portalu należącym do PEŁNIA ROZWOJU w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane “cookies” (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu należącym do PEŁNIA ROZWOJU. W plikach “cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 8. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług oraz dokument „Polityka prywatności”.

§ 5. Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi.
 2. Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych dotyczących Dostępu do Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jak również reklamacje dotyczące realizacji Usługi należy zgłaszać na adres: khk@khkowalska.pl.
 3. Reklamacje Użytkowników rozpatrywane będą przez firmę na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez firmę zgłoszenia reklamacji.
 4. PEŁNIA ROZWOJU zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu o nie więcej niż 10 dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od PEŁNIA ROZWOJU (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na kontakt podany przez Użytkownika podczas składania reklamacji.

§ 6. Płatności

 1. Sklep udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności za zamówione Produkty:
 • płatności elektroniczne za pośrednictwem systemu Przelewy24 https://www.przelewy24.pl
  Serwis Przelewy24 jest jednym z wielu serwisów internetowych poznańskiej Grupy DialCom24, w ramach której PayPro SA – Agent Rozliczeniowy – prowadzi system autoryzacji i rozliczeń na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 r. oraz świadczy usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014 r., wpisanej do rejestru usług płatniczych wraz z DialCom24 Sp. z o.o – Agentem Płatniczym – pod numerem IP24/2014 (dostępnym na https://erup.knf.gov.pl/View/). Działalność PayPro SA jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego.
 1. Dokonując zapłaty za Produkty lub Usługę Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych lub promocyjnych.
 2. Na życzenie Klienta do Zamówienia może być wystawiony rachunek/faktura VAT w wersji elektronicznej.

§ 7. Koszty i termin dostawy

 1. Dostawy Produktów są realizowane na terenie Polski za pośrednictwem firmy: Pocztex: KURIER 48.
 2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo zmiany Dostawcy Produktów.
 3. Koszty dostawy są kalkulowane w oparciu o wagę produktów i podane są do wiadomości Klienta w Koszyku przed wysłaniem przez niego Zamówienia.
 4. Opłaty za opakowanie są wliczone w koszty wysyłki.
 5. Przy zamówieniu 5 książek lub zamówieniu powyżej 225 pln brutto, dostawa książek na terenie Polski jest bezpłatna.
 6. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z podania błędnego adresu wysyłki ponosi Klient. Ponowna realizacja przesyłki w takim przypadku odbywa się wyłącznie po uregulowaniu wszelkich dodatkowych płatności przez Klienta.