Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO:

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”):

Administratorem zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest firma: PEŁNIA ROZWOJU – KATARZYNA KOWALSKA z siedzibą w Katowicach (40-551), przy ul. Nasypowej 15/15 (dalej Firma).

Osobą pełniącą obowiązki inspektora danych osobowych w Firmie jest Katarzyna Kowalska, kontakt: khk@khkowalska.pl.

Pani/Pana dane są przetwarzane w celu realizacji zleconych usług,

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione przepisami prawa, takie jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Państwowa Inspekcja Pracy, organy egzekucyjne, Sądy, Krajowy Rejestr Sądowy, a także podmioty świadczące usługi współpracujące z Administratorem, jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji usługi,

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

w związku z realizacją zlecenia, w celu jego realizacji – przez okres niezbędny do jego realizacji,

w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu,

w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających,

Przysługuje Pani/Panu:

  1. a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
  2. b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  3. c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
  4. d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  5. e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO;
  6. f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO;

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do świadczenia usług przez Administratora, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości świadczenia usług (realizacji umowy);

Pani/Pana dane NIE będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

ZDARZENIA SKUTKUJĄCE PRZETWARZANIEM DANYCH:

Lp Zdarzenie Jakie dane przetwarzamy i w jakim celu Podstawa prawna w RODO *)
1 Zapytanie o usługę drogą telefoniczną lub poprzez pocztę elektroniczną Imię, Nazwisko, nr telefonu, adres email w celu sprecyzowania oferty lub opisu usługi Art. 6 pkt 1. b)
2 Zlecenie usługi (zakup książki, prowadzenie konsultacji, sesji, warsztatów) Imię, Nazwisko, nr telefonu, adres email, nazwa firmy, na rzecz której będzie realizowana usługa Art. 6 pkt 1. b)

 

3 Korespondencja z właścicielem serwisu Imię, Nazwisko, nr telefonu, adres email, celem udzielenia odpowiedzi na pytania Art. 6 pkt 1. b)
4 Usługi związane z:
– zamawianiem i realizacją zamówienia na materiały drukowane i elektroniczne (Książka)
– zamawianiem i realizacją zamówienia na obecność na wydarzeniach (konsultacje, sesje, warsztaty, konferencje)
– prowadzeniem konsultacji, sesji, warsztatów i szkoleń
Dane zawarte w zleceniu, ale tylko w celu realizacji usługi Art. 6 pkt 1. b) i d)

 

5 Rekomendacje Dane zawarte w przekazanej rekomendacji, ale tylko w celu informacyjnym o zrealizowanych usługach Art. 6 pkt 1. a) i b)
6 Fakturowanie Wystawienie faktury wiąże się z jej wysłaniem na adres email osoby fizycznej lub podaniem danych tej osoby na fakturze Art. 6 pkt 1. b)

 

7 Archiwizacja Dokumentacja celna, księgowa i transportowa podlega przechowywaniu przez okresy wymagane w Ustawach Art. 6 pkt 1. b)

 

8 Żądanie modyfikacji, usunięcia, poprawienia danych W celu spełnienia żądania. Art. 7 pkt 3. Art.16, Art. 17, Art. 18, Art. 19